İşletme ana kontratı nedir?

İşletme ana kontratı, işletmenin ticari unvanını, merkezini, mevzusunu, kurucuların isimlerini, karın dağıtım biçimini, genel heyetin bir araya gelme usulünü ve işletmenin temsili bilgilerini kapsayan, işletme ortakları arasında yazılı olarak tertip edilen, imzaları Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tasdik edilen bir dokümandır.

Ortaklığın uzuvlarını, ehliyet hudutlarını, anaparasını, hisselerini ve hisse bonolarını, hisse sahipleri ve üçüncü şahıslarla ilişkileri, hisse sahiplerinin ortaklarla ve birbirlerine karşı mükellefliklerini ve ortaklığın sona ermesi ile çalışanların işine son vermeye ait bir hayli mevzu, kanun kararları çerçevesinde ana kontratla tertip edilir. Ana kontrat, ortaklara kanun kararlarının çerçevesinde kalmak koşuluyla, hudutlu da olsa, firmaları için kendi kaidelerini koyma fırsatını tanır.

İşletme ana kontratının özellikleri

Hain komandit işletmeyi dışındaki tüm ticari ortaklıklarda, kontratların muhakkak bir biçimi vardır. Her ortaklık tipi, kanun tarafından tanımlanan alakalı şekle uyulmalıdır. İşletme ana kontratının kesinlikle yazılı olarak tertip edilmesi gerekir. İşletme ana kontratındaki imzaların Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tasdik edilmesi gerekir. Ticaret Sicil Müdürlüğü onayı olmayan kontratlar geçersiz sayılır.

Limited işletmelerinin ana kontratında bulunması gerekenler:

Türk Ticaret Kanunu’nun 576. maddesine göre, limited işletmelerinin ana kontratında bulunması gerekenler şunlardır:

İşletmenin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer İşletmenin firma mevzusu Temelli noktaları belirtilmiş ve belirlenmiş bir biçimde Ana anapara, ana anapara hisselerinin rakamı, itibari bedelleri, varsa ayrıcalıklar, ana anapara hisselerinin grupları Müdürlerin isimleri, soyadları, unvanları, yurttaşlıkları Firmaya duyurularının yapılma şekli

Ticaret Kanunu kararlarıyla çelişmiyorsa, kontrata ortakların kendi tasarrufunda başka yeni maddeler de ilave edilebilir.

Anonim işletmelerinin ana kontratında bulunması gerekenler:

Türk Ticaret Kanunu 339. maddesine göre, anonim işletmelerinin ana kontratında bulunması gerekenler şunlardır:

İşletmenin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer İşletmenin firma mevzusu Temelli noktaları belirtilmiş ve belirlenmiş bir biçimde İşletmenin anaparası ile her hissenin haysiyeti kıymeti, bunların ödenmesinin biçim ve koşulları Pay tahvillerinin ada veya hamiline yazılı, belli paylara tanınan istisna ve devir sınırlamaları Paradan başka anapara olarak konulan haklar, bunların kıymeti, bunlara karşılık verilecek hisselerin ölçüyü, işletmenin kurulması için kurucular tarafından işletme hesabına satın alınan mülklerin ve hakların değerleri, işletmenin kurulmasında hizmeti geçenlere verilecek fiyat, tahsisat veya ödül meblağı Kurucular ve idare heyeti azalarına ve varsa başkalarına işletme karından sağlanacak çıkarlar İdare heyeti abonelerinin rakamları, bunlardan işletme ismine imza koymaya yetkili olanlar Genel heyetlerin buluşmaya çağrılma biçimi ve rey hakları Varsa, işletmenin süresi Firmaya duyurularının yapılma şekli Hisse sahiplerinin vaat ettiği anapara hisselerinin cinsleri ve ölçüyü İşletme hesap yarıyılı

Ticaret Kanunu kararlarıyla çelişmiyorsa, kontrata ortakların kendi tasarrufunda başka yeni maddeler de ilave edilebilir.

“eŞirket ile Birey firması nasıl kurulur?” başlıklı yazımıza da göz atmak ister misin?

“eŞirket ile Limited işletmeyi nasıl kurulur?” başlıklı yazımıza da göz atmak ister misin?

“eŞirket ile Anonim işletmeyi nasıl kurulur?” başlıklı yazımıza da göz atmak ister misin?

Yorum yapın